Ђачки фонд

Ђачки фонд су средства без којих музичке школе апсолутно не би могле да функционишу са овим обимом делатности какав је данас. Настао је из потребе да унапреди рад школа, нарочито оних сегмената делатности које Министарство просвете или град не финансирају, или финансирају минимално, далеко испод потреба. Музичке школе су финансиране од стране Министарства просвете и локалне заједнице на исти начин као и све друге школе. Министарство просвете финансира плате и веће инвестиције, а локаклна заједница материјалне трошкове, инвестициона улагања и сл.

Све специфичности, које има школа, нису посебно финансиране, а знатно коштају, као што је набавка и одржавање скупоцених инструмената, огромна концертна активност, огромна такмичарска активност, јавни наступи, концерти гостујућих уметника, семинари, стручна усавршавања, међународна сарадња, помоћ посебно талентованој деци и сл. Све ове програме није могуће остварити без помоћи родитеља, те ту помоћ школа остварује кроз ђачки динар, као један посебан фонд, који постоји у свим музичким школама у земљи, а он ће морати да постоји све до тренутка кад Министарство просвете не уведе законску обавезу финансирања од стране родитеља, као што је то у већини школа у свету.

Сва одговорна руководеће тела у школи, попут Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора имају разумевања за често тешка социјална стања у породицама наших ученика, те су он најсиромашнији ослобођени плаћања ђачког фонда, неки делимично...

Дакле, без родитељског динара музичке школе би се тешко финансирале и наша делатност би умногоме била смањена, што апсолутно није у интересу деце – музичара.

Закон каже: Установа може учешћем родитеља деце и ученика да обезбеди средства за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег образовања.

Образложење за коришћење ђачког фонда

Сходно члану 156 и члану 160, Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник бр. 72/09, 52/11 и 55/13), на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора (од 15.9.2014.) донета је одлука о неопходности плаћања Ђачког фонда за школску 2014/15. годину. Оваква одлука је бти донета, јер значајни део неопходних трошкова за савремену школу не финансира Министарство просвете, Министарство културе, као ни буџет града Пожаревца.

Ђачки фонд ће се користити за следеће потребе:

 1. За куповину и набавку инструмената
 2. За поправку инструмената
 3. За штимовање клавира
 4. За набавку нотног материјала и уџбеника
 5. За осигурање ученика средње школе (у потпуности)
 6. За финансирање Фестивала музичких школа Србије и Републичког такмичења, као и за минималне трошкове наставника на осталим такмичењима
 7. За финансирање гостовања наших ученика и наставника у другим градовима
 8. За финансирање гостовања пријатељских школа и ученика у нашој школи
 9. За финансирање наших наступа на манифестацијама у нашем граду и околини
 10. За делимично финансирање путних трошкова наставника
 11. За стручно усавршавање ученика кроз посебне семинаре
 12. За опремање хорова и других ансамбала одећом, инструментима и другим реквизитима
 13. За мање инвестиционе интервенције и уређење школе
 14. За делимично финансирање матурских прослава основне и средње музичке школе
 15. За финансирање израде пропагандног материјала школе
 16. За делимично финансирање школских такмичења
 17. За делимично финансирање Дана школе и Светосавске академије
 18. За делимично финансирање трошкова за видео и електронски надзор
 19. За делимично финансирање материјалних трошкова школе
 20. За финансирање концерата гостујућих уметника које организује школа
 21. За финансирање издавања CD-а „Најбољи ученици“, часописа „PrimaVista“, DVD-а итд.
 22. За помоћ сиромашним ученицима за учествовање на такмичењима, екскурзијама и сл.
 23. За делимично финансирање телефонских рачуна
 24. За помоћ у финансирању најталентованијих ученика

Ђачи фонд се плаћа, на добровољној бази, у 3 (три) рате:

 1. I рата приликом уписа (4.000,00 динара)
 2. II рата у новембру (3.000,00 динара)
 3. III рата у фебруару (3.000,00 динара)

Као и ранијих година, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор, уважиће социјално стање породица, те ће донети одлуку о умањењу или ослобађању плаћања Ђачког фонда, о чему одлучује разредни старешина и Наставничко веће школе.

За евиденцију уплата Ђачког фонда од стране родитеља задужен је разредни старешина, а за надзор наменског коришћења Ђачког фонда задужена је Комисија изабрана на Наставничком већу.