Пријемни испити за упис у средње музичке школе постоје од када постоји овакав тип школа.

За пријемни испит у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу за школску 2021/22. годину, на Вокално-инструменталном одсеку пријавио се 21 кандидат, а приступило је 20 кандидата. Према Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за упис у средње школе, нашој школи одобрено је 8 места на поменутом смеру. Пријемни испит је положило 15 кандидата, од којих је 8 уписало Вокално-инструментални одсек. Од четворо пријављених ученика којима је била потребна додатна образовна подршка, двоје је положило пријемни испит, док двоје није испунило прописане циљеве и исходе за предмете који се полажу на пријемном испиту. Пријемни испит је надгледао супервизор, именован решењем Министра просвете, науке и технолошког развоја, који није уочио нерегуларности током спровођења испитног процеса. Организацију, спровођење и регуларност пријемног испита све време су пратили просветни саветници из Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Школска управе Пожаревац. У испитним комисијама, осим професора Музичке школе, седе тзв. екстерни чланови – професори из других музичких школа, одређени од стране Заједнице музичких школа, као још један гарант објективности рада комисије. Ти спољни чланови нису имали примедбе на процес пријемног испита. Тестове за испит музичким школама прослеђује Завод за вредновање квалитета на начин и под мерама заштите, као што је и завршни испит у основним школама, те је школа поступала под прецизним правилима, прописаним од стране Министарства просвете.

I Извод из мишљења Повереника за заштиту равноправности бр. 07-00-218/2020 од 22.6.2021. године, донето на основу притужбе М.С. и Д.С.

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели М.С. у Д.С, у име своје малолетне ћерке против Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета… С обзиром да је притужба поднета против музичке школе, као и да је школа обавезна да се придржава позитивних прописа, Повереник је дао мишљење да, у конкретном случају, школа није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације

…Поводом навода из допуне притужбе да је навод директора музичке школе, односно израз „школа за посебно надарене ученике“ дискриминишућег значења, јер у презентацији школе нигде није наведено да школу могу уписати само „надарени ученици“ и да из тога произлази да дете са Дауновим синдромом не може се сматрати надареним, с обзиром да се пореди са децом „нормалног психофизичког развоја“, што сматрају дискриминацијом, Повереник указује да се у Закону о средњем образовању и васпитању користи израз „школа или одељење за ученике са изузетним способностима“, дом Правилник о упису ученика у средњу школу користи израз „одељења за ученика са посебним способностима“ и „школа за талентоване ученике“ у које, између осталих, у складу са овим прописима спадају и музичке школе. ови изрази се користе у смислу постојања посебних способности и талената за одређене образовне профиле, јер је само за ове средње школе прописана обавеза полагања пријемног испита за проверу посебних способности које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил. У питању су, на пример, одељења за ученике са посебним способностима за физику, за спорт, за филолошке науке, музичка и балетска школа и друге школе, односно образовни профили наведени у закону и правилнику. У складу са тим, наводи директора „школа за посебно надарене ученике“ нису дискриминаторни и не значе да ученици са развојним сметњама и инвалидитетом не могу бити талентовани и имати посебне способности за поједине области

…У поступку који је спроведен по притужби М.С. и Д.С. из Пожаревца, утврђено је да Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба, нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

Повереница за заштиту равноправности
Бранкица Јанковић

 

II Извод из мишљења Повереника за заштиту равноправности бр. 07-00-280/2021-02 од 27.9.2021. године, донето на основу притужбе В.С.

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела В.С, у име свог малолетног сина, против Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

…У току поступка је утврђено да је Музичка школа предузела све активности у складу са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу, као и да је одредбама члана 6. Правилника о упису ученика у средњу школу прописано да кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита и да овим чланом није предвиђено пружање подршке за полагање пријемног испита у односу на садржај испита, као и да је школа била дужна да поступа у складу са наведеним прописима… С тим у вези повереник за заштиту равноправности је дао мишљење да у поступку који је спроведен по делу притужбе В. С. из Пожаревца против ШОСМО „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, утврђено је да ШОСМО „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације

…- да је одредбама члана 38. Закона о средњем образовању и васпитању прописано да кандидати који се уписују у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са изузетним способностима, школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике, полажу пријемни испит за проверу изузетних склоности и способности.

- да је овом одредбом прецизирана посебна улога уметничких школа, као школа у којим се образују и васпитавају ученици који су даровити и имају изузетне способности у одређеном домену.

- смисао пријемног испита јесте да се препознају ученици са изузетним склоностима, способностима и талентом и да се најбољи међу њима подрже да развијају свој таленат у уметничким (и другим специјализованим) школама. Измена садржаја пријемног испита, омогућила би процену „изузетних склоности и способности“ као законске категорије којом је условљен упис у ове средње школе.

…У изјашњењу Министарства је наведено да је смисао пријемног испита да се препознају ученици са изузетним склоностима, способностима и талентом и да би измена садржаја пријемног испита онемогућила процену „изузетних склоности и способности“ као категорије која је услов за упис у средње школе за ученике са изузетним склоностима. Анализом навода изјашњења Министарства намеће се питање да ли се приликом процене изузетних склоности  и способности на пријемном испиту где је кандидатима са сметњама у развоју омогућено само прилагођавање начина полагања испита, омогућено овим кандидатима да испоље своје склоности и способности. Дакле,  чињеница да је ученик К. С. завршио редовну школу и нижу музичку школу по прилагођеном садржају, обавезује органе власти да му омогуће полагање пријемног испита са садржајем који неће бити препрека да се изразе његове изузетне склоности и способности , уколико постоје, као и да настави образовање…

…Поводом навода подноситељке притужбе да је заменица директора школе дискриминисала ученика када је изјавила да у музичкој школи нема право на додатне поене, као припадник ромске националне мањине, Повереник указује следеће. Одредбама чл. 90. до 97. Правилника о упису ученика у средњу школу прописан је упис у школу под повољнијим условима ученика припадника ромске националне мањине. Овим одредбама је, између осталог, прописано да основна школа почев од седмог разреда предузима мере којима информише родитеље, односно друге законске заступнике ученика ромске националне мањине о мерилима и поступку упису ученика у школу под повољнијим условима, као и да пријаву за упис у средњу школу под повољнијим условима за ученике ромске националне мањине подноси родитељ, односно други законски заступник ученика основној школи. Даље је прописано да ученик који је пријављен за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником, полаже завршни испит и број бодова који оствари на основу успеха у школи и на основу завршног испита увећава се за 30% од броја бодова који му недостају до 100 бодова. С обзиром да се право на додатне бодове за упис у средњу школу остварује на завршном испиту у основној школи, а не на пријемном испиту у средњој школи, очигледно је да заменица директора средње музичке школе давањем информације да се додатни поени добијају у основној а не у музичкој школи, није, како наводи подноситељка притужбе, повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

МИШЉЕЊЕ

У поступку који је спроведен по делу притужбе В. С. из Пожаревца против ШОСМО „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, утврђено је да ШОСМО „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

Повереница за заштиту равноправности
Бранкица Јанковић

Актуелности

Вукова награда школи

  Вукова награда за 2019. годину, коју додељује Културно-просветна заједница Србијеза изузетан допринос развоју културе у...

Саопштење Министарства, јун 2021

     САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕЈУН 2021.      

ЈАВНА НАБАВКА

    Музичка школа "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу   ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (images/doc/PLAN2019.pdf)   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КУПОВИНА...

Упис ученика

    ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У МУЗИЧКУ ШКОЛУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ И УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ...

ЂАЧКИ ФОНД

Ђачки фонд Ђачки фонд су средства без којих музичке школе апсолутно не би могле да функционишу...

ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ...

    Поштовани ученици и родитељи, Најављујемо СЛЕДЕЋА ДЕШАВАЊА       [spvideo]https://youtu.be/rZqsm5erO18[/spvideo]   ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ (images/doc/Poziv_za_pristupanje_ucenickoj_zadruzi.docx) НАМЕРА О ПРИСТУПАЊУ (images/doc/Namera_o_pristupanju.docx)         Одлука о именовању лица...

Актуелно...

    Поштовани ученици и родитељи, Најављујемо СЛЕДЕЋА ДЕШАВАЊА       [spvideo]https://youtu.be/rZqsm5erO18[/spvideo]   ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ (images/doc/Poziv_za_pristupanje_ucenickoj_zadruzi.docx) НАМЕРА О ПРИСТУПАЊУ (images/doc/Namera_o_pristupanju.docx)         Одлука о именовању лица...

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности.

Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“Кнеза Лазара бр. 1, 12000 Пожаревацтел. 012/223-396ОДЛУКУ...

Годишњи финансијски извештај за 2021.

    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године (images/doc/izvestaj/Izvestaj_o_garancijama.doc) Извештај о коришћењу средстава из текуће и...