Извод из мишљења Повереника за заштиту равноправности бр. 07-00-218/2020 од 22.6.2021. године, донето на основу притужбе М.С. и Д.С.

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели М.С. у Д.С, у име своје малолетне ћерке М.С. против Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета… С обзиром да је притужба поднета против музичке школе, као и да је школа обавезна да се придржава позитивних прописа, Повереник је дао мишљење да, у конкретном случају, школа није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације

…Поводом навода из допуне притужбе да је навод директора музичке школе, односно израз „школа за посебно надарене ученике“ дискриминишућег значења, јер у презентацији школе нигде није наведено да школу могу уписати само „надарени ученици“ и да из тога произлази да дете са Дауновим синдромом не може се сматрати надареним, с обзиром да се пореди са децом „нормалног психофизичког развоја“, што сматрају дискриминацијом, Повереник указује да се у Закону о средњем образовању и васпитању користи израз „школа или одељење за ученике са изузетним способностима“, дом Правилник о упису ученика у средњу школу користи израз „одељења за ученика са посебним способностима“ и „школа за талентоване ученике“ у које, између осталих, у складу са овим прописима спадају и музичке школе. ови изрази се користе у смислу постојања посебних способности и талената за одређене образовне профиле, јер је само за ове средње школе прописана обавеза полагања пријемног испита за проверу посебних способности које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил. У питању су, на пример, одељења за ученике са посебним способностима за физику, за спорт, за филолошке науке, музичка и балетска школа и друге школе, односно образовни профили наведени у закону и правилнику. У складу са тим, наводи директора „школа за посебно надарене ученике“ нису дискриминаторни и не значе да ученици са развојним сметњама и инвалидитетом не могу бити талентовани и имати посебне способности за поједине области

…У поступку који је спроведен по притужби М.С. и Д.С. из Пожаревца, утврђено је да Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба, нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

Повереница за заштиту равноправности
Бранкица Јанковић

Актуелности

Вукова награда школи

  Вукова награда за 2019. годину, коју додељује Културно-просветна заједница Србијеза изузетан допринос развоју културе у...

Саопштење Министарства, јун 2021

     САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕЈУН 2021.      

ЈАВНА НАБАВКА

    Музичка школа "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу   ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (images/doc/PLAN2019.pdf)   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КУПОВИНА...

Упис ученика

    ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У МУЗИЧКУ ШКОЛУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ И УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ...

ЂАЧКИ ФОНД

Ђачки фонд Ђачки фонд су средства без којих музичке школе апсолутно не би могле да функционишу...

ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ...

    Поштовани ученици и родитељи, Најављујемо СЛЕДЕЋА ДЕШАВАЊА   ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ (images/doc/Poziv_za_pristupanje_ucenickoj_zadruzi.docx) НАМЕРА О ПРИСТУПАЊУ (images/doc/Namera_o_pristupanju.docx) Одлука о именовању лица...

Актуелно...

    Поштовани ученици и родитељи, Најављујемо СЛЕДЕЋА ДЕШАВАЊА     ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ (images/doc/Poziv_za_pristupanje_ucenickoj_zadruzi.docx) НАМЕРА О ПРИСТУПАЊУ (images/doc/Namera_o_pristupanju.docx)             Одлука о именовању лица...

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности.

Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“Кнеза Лазара бр. 1, 12000 Пожаревацтел. 012/223-396ОДЛУКУ...

Годишњи финансијски извештај за 2020.

    ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА (images/doc/izvestaj/Izvestaj_o_izvrsenju_budzeta.pdf) ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА (images/doc/izvestaj/Izvestaj_o_kapitalnim_izdacima_i_primanjima_.pdf) ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТРОШКОВИМА (images/doc/izvestaj/Izvestaj_o_novcanim_troskovima.pdf) БИЛАНС...