Ђачки фонд су средства без којих музичке школе апсолутно не би могле да функционишу са овим обимом делатности какав је данас. Настао је из потребе да унапреди рад школа, нарочито оних сегмената делатности које Министарство просвете или град не финансирају, или финансирају минимално, далеко испод потреба. Закон каже: Установа може учешћем родитеља деце и ученика да обезбеди средства за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег образовања.

Образложење за коришћење ђачког фонда

Сходно члану 186. и члану 190, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора донеће се одлука о неопходности плаћања Ђачког фонда за школску 2022/23. годину. Оваква одлука ће бити донета, јер значајни део неопходних трошкова за савремену школу не финансира Министарство просвете, Министарство културе, као ни буџет града Пожаревца.

Ђачки фонд ће се користити за следеће потребе:

 • За куповину и набавку инструмената
 • За поправку инструмената
 • За штимовање клавира
 • За набавку нотног материјала и уџбеника
 • За осигурање ученика средње школе (у потпуности)
 • За финансирање Фестивала музичких школа Србије и Републичког такмичења, као и за минималне трошкове наставника на осталим такмичењима
 • За финансирање гостовања наших ученика и наставника у другим градовима
 • За финансирање гостовања пријатељских школа и ученика у нашој школи
 • За финансирање наших наступа на манифестацијама у нашем граду и околини
 • За делимично финансирање путних трошкова наставника
 • За стручно усавршавање ученика кроз посебне семинаре
 • За опремање хорова и других ансамбала одећом, инструментима и другим реквизитима
 • За мање инвестиционе интервенције и уређење школе
 • За делимично финансирање матурских прослава основне и средње музичке школе
 • За финансирање израде пропагандног материјала школе
 • За делимично финансирање школских такмичења
 • За делимично финансирање Дана школе и Светосавске академије
 • За делимично финансирање трошкова за видео и електронски надзор
 • За делимично финансирање материјалних трошкова школе
 • За финансирање концерата гостујућих уметника које организује школа
 • За финансирање издавања CD-а „Најбољи ученици“, часописа „Prima Vista“, DVD-а итд.
 • За помоћ сиромашним ученицима за учествовање на такмичењима, екскурзијама и сл.
 • За помоћ у финансирању најталентованијих ученика

Ђачки фонд се плаћа, на добровољној бази, у неколико месечних рата, према могућностима родитеља.

Као и ранијих година, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор, уважиће социјално стање породица, те ће донети одлуку о умањењу или ослобађању плаћања Ђачког фонда, о чему одлучује разредни старешина и Наставничко веће школе.

За евиденцију уплата Ђачког фонда од стране родитеља задужен је разредни старешина, а за надзор наменског коришћења Ђачког фонда задужена је Комисија изабрана на Наставничком већу, у саставу:

 • Валентина Бојковић, наставник теоретских предмета – председник
 • Теодора Димитријевић, наставник виолине
 • Тамара Вељковић, члан Савета родитеља