ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

Пријемни испит за припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности, а чине га:

 • слух (певање једне дечије или традиционалне песме по слободном избору детета)
 • меморија* (репродуковање певањем тонова и краћих мелодијских мотива, које наставник свира на клавиру)
 • ритам* (репродуковање куцањем краћих ритмичких мотива)

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

Захтеви за пријемни испит у основну музичку школу су идентични, али се старосна граница помера, и то за инструменте: клавир, хармоника, виолина, виолончело, гитара, флаута – горња граница је завршен II разред основне школе. За инструменте: труба, кларинет, саксофон и хорна – може да се упише ученик од 11 година и млађи. У I разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији.

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

Ученици се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

 • успеха на пријемном испиту и
 • успеха у претходном школовању, и то:
  - општег успеха у основној музичкој школи,
  - општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају IV, V и VI разреда и помноже се бројем 2.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири година исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда и помноже се бројем 2.

Укупан број бодова заокружи се на две децимале.

На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Општи успех у последња три разреда основне школе, које је кандидат завршио, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају сваког разреда основне школе и помноже се бројем 2.

Укупан број бодова заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

За упис у музичку школу вокално–инструменталног одсека, односно за образовни профил музички извођач, кандидат полаже пријемни испит из 2 дела:

 • инструмент /соло певање,
 • солфеђо са теоријом музике.

Кандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту (200 бодова из инструмента/соло певања и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике ).

Кандидат за упис у музичку школу положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента/соло певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

За упис у музичку школу теоретског одсека, односно за образовни профил музички сарадник и за упис одсека музичка продукција и снимање звука, образовни профил дизајнер звука, кандидат полаже пријемни испит из 3 дела:

 • писмени испит из солфеђа,
 • усмени испит из солфеђа,
 • тест из теорије музике.

Кандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту (100 бодова из писменог испита из солфеђа, 100 бодова из усменог испита из солфеђа и 100 бодова из теста из теорије музике).

Кандидат за упис у музичку школу положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Када већи број кандидата, од броја предвиђаног за упис у музичку школу, оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђаног за упис, имају кандидати који имају већи број бодова из главног предмета.

Кандидати који желе да упишу два одсека (један као редовни ученици, а други као ванредни) полажу пријемни испит по програму за упис у музичку школу теоретског одсека, односно за образовни профил музички сарадник, односно за упис одсека музичка продукција и снимање звука, образовни профил дизајнер звука.

Ученици који нису завршили ОМШ полажу диференцијални испит на нивоу градива завршног разреда ОМШ који се састоји из 3 дела:

 • солфеђо,
 • теорија музике,
 • инструмент /соло певање,

па тек онда приступају полагању пријемног испита.

Школа за наредну школску 2020/21. годину планира упис редовних ученика на:

 • вокално–инструментални одсек – 8 ученика,
 • теоретски одсек – 8 ученика,
 • дизајнер звука – 8 ученика,

као и упис ванредних ученика, и то:

 • вокално–инструментални одсек – 5 ученика
 • теоретски одсек – 5 ученика

Пријемни испити се одржавају у роковима које одреди Министарство просвете и науке Републике Србије.

ЂАЧКИ ФОНД

Ђачки фонд су средства без којих музичке школе апсолутно не би могле да функционишу са овим обимом делатности какав је данас. Настао је из потребе да унапреди рад школа, нарочито оних сегмената делатности које Министарство просвете или град не финансирају, или финансирају минимално, далеко испод потреба. Музичке школе су финансиране од стране Министарства просвете и локалне заједнице на исти начин као и све друге школе. Министарство просвете финансира плате и веће инвестиције, а локаклна заједница материјалне трошкове, инвестициона улагања и сл. Све специфичности, које има школа, нису посебно финансиране, а знатно коштају, као што је набавка и одржавање скупоцених инструмената, огромна концертна активност, огромна такмичарска активност, јавни наступи, концерти гостујућих уметника, семинари, стручна усавршавања, међународна сарадња, помоћ посебно талентованој деци и сл. Све ове програме није могуће остварити без помоћи родитеља, те ту помоћ школа остварује кроз ђачки динар, као један посебан фонд, који постоји у свим музичким школама у земљи, а он ће морати да постоји све до тренутка кад Министарство просвете не уведе законску обавезу финансирања од стране родитеља, као што је то у већини школа у свету. Сва одговорна руководеће тела у школи, попут Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора имају разумевања за често тешка социјална стања у породицама наших ученика, те су он најсиромашнији ослобођени плаћања ђачког фонда, неки делимично... Дакле, без родитељског динара музичке школе би се тешко финансирале и наша делатност би умногоме била смањена, што апсолутно није у интересу деце – музичара. Закон каже: Установа може учешћем родитеља деце и ученика да обезбеди средства за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег образовања.

Образложење за коришћење ђачког фонда

Сходно члану 186. и члану 190, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора донеће се одлука о неопходности плаћања Ђачког фонда за школску 2022/23. годину. Оваква одлука ће бити донета, јер значајни део неопходних трошкова за савремену школу не финансира Министарство просвете, Министарство културе, као ни буџет града Пожаревца.

Ђачки фонд ће се користити за следеће потребе:

  1. За куповину и набавку инструмената
  2. За поправку инструмената
  3. За штимовање клавира
  4. За набавку нотног материјала и уџбеника
  5. За осигурање ученика средње школе (у потпуности)
  6. За финансирање Фестивала музичких школа Србије и Републичког такмичења, као и за минималне трошкове наставника на осталим такмичењима
  7. За финансирање гостовања наших ученика и наставника у другим градовима
  8. За финансирање гостовања пријатељских школа и ученика у нашој школи
  9. За финансирање наших наступа на манифестацијама у нашем граду и околини
  10. За делимично финансирање путних трошкова наставника
  11. За стручно усавршавање ученика кроз посебне семинаре
  12. За опремање хорова и других ансамбала одећом, инструментима и другим реквизитима
  13. За мање инвестиционе интервенције и уређење школе
  14. За делимично финансирање матурских прослава основне и средње музичке школе
  15. За финансирање израде пропагандног материјала школе
  16. За делимично финансирање школских такмичења
  17. За делимично финансирање Дана школе и Светосавске академије
  18. За делимично финансирање трошкова за видео и електронски надзор
  19. За делимично финансирање материјалних трошкова школе
  20. За финансирање концерата гостујућих уметника које организује школа
  21. За финансирање издавања CD-а „Најбољи ученици“, часописа „Prima Vista“, DVD-а итд.
  22. За помоћ сиромашним ученицима за учествовање на такмичењима, екскурзијама и сл.
  23. За помоћ у финансирању најталентованијих ученика

Ђачки фонд се плаћа, на добровољној бази, у неколико месечних рата, према могућностима родитеља.

Као и ранијих година, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор, уважиће социјално стање породица, те ће донети одлуку о умањењу или ослобађању плаћања Ђачког фонда, о чему одлучује разредни старешина и Наставничко веће школе.

За евиденцију уплата Ђачког фонда од стране родитеља задужен је разредни старешина, а за надзор наменског коришћења Ђачког фонда задужена је Комисија изабрана на Наставничком већу, у саставу:

   • Валентина Бојковић, наставник теоретских предмета – председник
   • Теодора Димитријевић, наставник виолине
   • Тамара Вељковић, члан Савета родитеља