Компетенција наставника

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, тлостављање и занемаривање

Правилник о стандардима компетенција наставника

Правилник о стандардима квалитета рада установа

Правилник о стручном усавршавању

Правилник о систематизацији

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о средњој школи

Закон о основама система образовања и васпитања

Пословник о раду Школског одбора 2018.

Правилник о раду

Правилник о раду савету родитеља 2022.

Измене и допуне Правилника о раду савету родитеља 2022.

Измене и допуне правилника о испитима

Измене и допуне правилника о оцењивању

СТАТУТ ШКОЛЕ

Измена и допуна СТАТУТА ШКОЛЕ 2022.