Пријемни испит

Документација

Пријемни испит за припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности, а чине га:

 • слух (певање једне дечије или традиционалне песме по слободном избору детета)
 • меморија* (репродуковање певањем тонова и краћих мелодијских мотива, које наставник свира на клавиру)
 • ритам* (репродуковање куцањем краћих ритмичких мотива)

Захтеви за пријемни испит у основну музичку школу су идентични, али се старосна граница помера, и то за инструменте: клавир, хармоника, виолина, виолончело, гитара, флаута – горња граница је завршен II разред основне школе.

За инструменте: труба, кларинет, саксофон и хорна – може да се упише ученик од 11 година и млађи. У I разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији.

Ученици се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

 • успеха на пријемном испиту и
 • успеха у претходном школовању, и то:
  – општег успеха у основној музичкој школи,
  – општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају IV, V и VI разреда и помноже се бројем 2.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири година исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда и помноже се бројем 2.

Укупан број бодова заокружи се на две децимале.

На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Општи успех у последња три разреда основне школе, које је кандидат завршио, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају сваког разреда основне школе и помноже се бројем 2.

Укупан број бодова заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

За упис у музичку школу вокално–инструменталног одсека, односно за образовни профил музички извођач, кандидат полаже пријемни испит из 2 дела:

 • инструмент /соло певање,
 • солфеђо са теоријом музике.

Кандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту (200 бодова из инструмента/соло певања и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике ).

Кандидат за упис у музичку школу положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента/соло певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

За упис у музичку школу теоретског одсека, односно за образовни профил музички сарадник и за упис одсека музичка продукција и снимање звука, образовни профил дизајнер звука, кандидат полаже пријемни испит из 3 дела:

 • писмени испит из солфеђа,
 • усмени испит из солфеђа,
 • тест из теорије музике.

Кандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту (100 бодова из писменог испита из солфеђа, 100 бодова из усменог испита из солфеђа и 100 бодова из теста из теорије музике).

Кандидат за упис у музичку школу положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Када већи број кандидата, од броја предвиђаног за упис у музичку школу, оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђаног за упис, имају кандидати који имају већи број бодова из главног предмета.

Кандидати који желе да упишу два одсека (један као редовни ученици, а други као ванредни) полажу пријемни испит по програму за упис у музичку школу теоретског одсека, односно за образовни профил музички сарадник, односно за упис одсека музичка продукција и снимање звука, образовни профил дизајнер звука.

Ученици који нису завршили ОМШ полажу диференцијални испит на нивоу градива завршног разреда ОМШ који се састоји из 3 дела:

 • солфеђо,
 • теорија музике,
 • инструмент /соло певање,

па тек онда приступају полагању пријемног испита.

Пријемни испити се одржавају у роковима које одреди Министарство просвете и науке Републике Србије.

Scroll to Top