Кутак за наставнике

Компетенција наставника
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, тлостављање и занемаривање
Правилник о стандардима компетенција наставника
Правилник о стандардима квалитета рада установа
Правилник о стручном усавршавању
Правилник о систематизацији
Закон о основном образовању и васпитању
Закон о средњој школи
Закон о основама система образовања и васпитања
Пословник о раду Школског одбора 2018.
Правилник о раду
Правилник о раду савету родитеља 2022.
Измене и допуне Правилника о раду савету родитеља 2022.
Измене и допуне правилника о испитима
Измене и допуне правилника о оцењивању
СТАТУТ ШКОЛЕ
Измена и допуна СТАТУТА ШКОЛЕ 2022.

Scroll to Top